BAAD מרכז לאמנות

English

תערוכות6.11.12 - 13.12.12 קול קורא – "ח ש י פ ה"

התערוכה הסתיימה!

רקע

פרויקט המאגר במרכז לאמנות BAAD הוא תהליך קולקטיבי שהחל עם הנכונות של כל אמנ\ית להשאיל מעבודתו\ה למאגר. אוסף זה של עבודות אמנות התפתח למאסה המאוחסנת פיזית בחלל המרכז לאמנות BAAD, ווירטואלית ב- baadgallery.org. הגדרנו את הפוטנציאל הגלום במאסה כ -Reservoir: מאגר המסמן את המאמץ המשותף של האמנים העכשוויים בישראל לייסד אוסף ציבורי. מאסה זו מורכבת מפרגמנטים, בחירות יחידניות המונעות משיקוליהם הפרטיים של האמנים ללא מסגרת רעיונית מוכתבת מראש.

ח ש י פ ה  Exposure

סדרת התערוכות "ח ש י פ ה", אינה עוסקת בהגדרות אלא ממשיכה את תהליכי הפירוק והפרגמנטציה אשר עליהם מושתת המאגר. פרויקט "ח ש י פ ה" מאפשר לאמנים לפתח מנגנוני תצוגה המאתגרים את הפורמט המוכר של תערוכות קבוצתיות.

הסדרת נפתחת עם "ר נ ד ו ם" RANDOM, תערוכה ש"נאצרה" על ידי תוכנה שיצר האמן ניר הראל. בנוסף לבחירת יצירות באופן רנדומלי מהמאגר, התוכנה מסמנת את המיקום שלהן בחלל הגלריה. פעולה זו מסיטה את המהלך האוצרותי אל עבר הצופה, שנדרש לייצר בחלל סדר משל עצמו, ובכך הופך, לרגע אחד, לאוצר.

קול קורא

קול קורא זה מכוון להצעות אוצרותיות בעלות גישה פורמלית ו\או פוליטית (שאינן נשענות על בחירות תמאטיות). שלושת התערוכות הנבחרות  יספקו נקודות כניסה קונספטואליות ופיזיות אל תוך האוסף. הפרויקטים לא מוגבלים להצגת אובייקטים בחלל.

הנחיות:

 1. הצעת הפרויקט תהיה מבוססת על עבודות הנמצאות במאגר.
 2. לכל תערוכה תוקדש תקופה של ארבעה שבועות. תקופה זו תכלול את ההגייה הקונספטואלית, ההקמה וזמן ההרצה של התערוכה.
 3. ב-4 השבועות הללו הגלריה פתוחה לציבור שמוזמן להיות נוכח ולחוות את ההשתנות הדינמית של החלל.
 4. התערוכה אינה יורדת בתום התקופה, היא משמשת כמצע\קונטקסט לתערוכה הבאה. בתהליך המשכי זה פעולתם של האוצרים היא להמשיך להוסיף ולגרוע עבודות על פי הצעתם.
 5. ההצעה יכולה להתייחס לתליית עבודות בחלל הגלריה, אך אינה מוגבלת לכך. הפלטפורמה של BAAD מציעה לדוגמא מערך אינטרנטי\ווירטואלי, ותומכת במהלכים פרפורמטיביים, תלויי זמן, ועוד.
 6. קיימת אפשרות (אך אין חובה) לערוך אירוע פתיחת תערוכה בכל שלב במהלך ארבעת השבועות של התערוכה.
 7. מרכז לאומנות BAAD לוקח על עצמו להפיק ,לפרסם וללוות כל תערוכה בנפרד, כולל סיוע טכני, עיצוב גרפי, ליווי בכתיבת טקסט, הפצה בעיתונות, פירסום באתר, וכו'.
 8. כל פרויקט יתועד על ידי BAAD, ויתווסף לארכיון הפעילות המקוון של המרכז.
 9. לכל תערוכה בפרויקט מוקצב שכר אמן של 1,500 ש"ח.
 10. זכאים להגיש מועמדות רק אמנים שעבודתם מושאלת למאגר.
 11. תינתן עדיפות לפרויקטים קולוברטיביים – 2 משתתפים ויותר.
טופס מועמדות יש למלא בלינק הבא:
תאריך אחרון להגשה: 13 בדצמבר 2012
שאלות אפשר להפנות לכתובת האי-מייל של הגלריה:
baadgallery@gmail.com